Nabízené služby

Překlady

 • technické dokumenty: požární zprávy, geologické zprávy, bezpečnostní listy, posudky, katalogové listy, popisy prací (stavebnictví), vyjádření úřadů, prohlášení o shodě
 • právní dokumenty: smlouvy, rozsudky, protokoly z výslechu, protokoly
 • obchodní a účetní dokumenty: cenové nabídky, obchodní korespondence, účetní závěrky, auditorské zprávy, daňová prohlášení
 • administrativní dokumenty se soudním ověřením (kulaté razítko): rodné listy, oddací listy, vysvědčení, apod.

 

Konsekutivní tlumočení

 • doprovodné tlumočení (při zařizování pracovních záležitostí, na úřadech)
 • tlumočení při jednání (šepotáž)
 • tlumočení svatebních obřadů
 • tlumočení seminářů a školení
 • soudní tlumočení

Korektury textů

Výuka francouzštiny

 • kurzy obecné francouzštiny
 • kurzy obchodní francouzštiny
 • konverzace
 • příprava k mezinárodním zkouškám DELF a DALF

Prestations de service

Services de traduction

 • documents techniques en tant que rapports pompier, rapports de sol, fiches de sécurité, expertises, fiches de catalogue, désignations de travaux (construction), avis des administrations, certificats de conformité
 • documents juridiques en tant que contrats, verdicts, feuilles d'audition, procès-verbaux
 • documents commerciaux et financiers en tant que devis, lettres commerciales, états financiers, rapports d'audit, déclarations fiscales
 • traduction assermentée des documents administratifs (avec signature et sceau) en tant qu'actes de naissance ou de mariage, bulletins d’études

Services d´interprétariat

 • traduction d'accompagnement (en matière des affaires commerciales, auprès des autorités)
 • traduction lors des rendez-vous ("chuchotage")
 • traduction lors des cérémonies de noce
 • traduction lors des séminaires et formations
 • traduction juridique

Services de révision

Cours de français

 • cours de français général
 • cours de français des affaires
 • cours de conversation
 • cours de préparation aux examens DELF et DALF